CARTA OBERTA AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

(Traducción al pié)

Molt honorable senyor,

Sé que aquesta carta li havia d’haver adreçat ja fa algun temps i sento no haver-ho fet quan era hora, no sé si per manca de coratge o per creure que vostè no gosaria anar tant lluny amb la seva dèria. Sigui com sigui ho faig ara i espero que no sigui massa tard.

Veurà, senyor President, en vista dels esdeveniments de les darreres setmanes, m’han passat pel cap alguns dels episodis històrics de Catalunya que han marcat el nostre destí col·lectiu i que han fet que la nostra realitat actual no sigui com vostè i altres conciutadans voldrien. Per bé o per mal, la nostra història ha estat marcada per moments crucials en els que, els que tenien la responsabilitat de gestionar els interessos de tots, es van equivocar. I ja són massa vegades que ensopeguem en la mateixa pedra.

Ara, tot fa pensar que les experiències anteriors no van servir per a res atès que, en una maniobra absolutament suïcida, el Govern de la Generalitat que vostè presideix i la majoria circumstancial del Parlament de Catalunya que li dona suport han decidit enfrontar-se un cop més a Espanya en un duel forassenyat en el que, a causa de la desproporció de mitjans, l’única sortida previsible és una nova derrota a sumar a les moltes que portem acumulades contra el mateix adversari al llarg de més de 600 anys – al menys des de 1412 -, llevat, és clar, que vostè i les persones i entitats que li donen suport reflexionin i desisteixin d’una operació de la qual tots els catalans només en podem sortir malparats, inclús en l’improbable supòsit que el seu pla reeixís.

Senyor President, què li fa creure que vostè i els que li donen suport són millors que els que els han precedit en els intents fallits de desconnectar Catalunya d’Espanya? No s’adona del potencial autodestructiu del seu projecte? Què pretén, realment? Creu seriosament que amb la seva immolació política canviarà el curs de la història?

Perquè s’empesca a destruir tot allò que hem aconseguit tots plegats des de la recuperació de la democràcia i de les institucions d’autogovern? Què li hem fet el conjunt dels catalans, inclosos els que el segueixen cegament en aquest viatge contra les roques, per posar en risc el prestigi col·lectiu, el benestar econòmic i la pau social que tant ens han costat d’assolir? Creu seriosament que el seu mandat l’autoritza a dilapidar el patrimoni que ens pertany a tots? Quin benefici pensa obtenir de dividir-nos, una vegada més, en dos bàndols?

Senyor president, ens coneixem de fa molts anys. Junts, vostè a Convergència Democràtica de Catalunya i jo a Unió Democràtica de Catalunya, hem compartit un mateix projecte polític i hem participat d’un ideari que, entre altres coses, ens va portar a redactar plegats un programa electoral per a la ciutat de Girona, fer una campanya electoral i a viure alguna altra aventura política. Després, abans de divergir obertament, la vida ens ha portat per camins diferents. Vostè va seguir fent política municipal fins a obtenir l’alcaldia de la ciutat i jo vaig tenir l’oportunitat de fer política en l’àmbit de l’Estat, ocupant el lloc de portaveu adjunt del Grup Parlamentari de CiU al Senat, des del qual vaig tenir l’honor de defensar els valors que compartíem i els interessos dels nostres conciutadans.

Li recordo això perquè, sense haver-me mogut ni un mil·límetre d’aquells plantejaments, ara els seus companys em titllen d’espanyolista, unionista, traïdor, botifler i no sé quantes coses més per l’únic motiu de no haver-me adherit a la deriva que ha emprés el seu projecte polític. Tant se val. El temps ens posarà a cadascun al seu lloc.

Vostè, però, passarà a la història com a responsable principal d’una catàstrofe política i social perfectament evitable. Ha dit que ho fa a causa d’un mandat dels electors, com si fos el primer representant democràtic de la història lligat per un mandat imperatiu. Amb aquesta excusa pueril ha pilotat una setmana parlamentaria ignominiosa en la que els seus partidaris ho han trencat tot, des del marc constitucional a l’entramat institucional, en una operació inqualificable que posa en qüestió la legitimitat de tota la seva acció de govern, al menys mentre el diccionari no deixi d’identificar allò que és legítim amb allò que és conforme a les lleis o al dret.

I per si no en tingués prou, pretén seguir amb la pantomima d’un referèndum que té com a única finalitat obtenir una coartada de la gent de bona fe que caigui en el parany de creure que la seva participació ha de servir per alguna cosa, mentre la realitat posa en evidència que la trencadissa amb Espanya ja es va produir la setmana passada quan vostè i els seus van decidir el futur polític de Catalunya trinxant la legalitat democràtica que ens havíem atorgat i dinamitant les institucions de les que ens havíem dotat al llarg de quaranta anys. Quin sentit pot tenir anar a votar l’1-O si la pregunta que vol formular ja ha tingut resposta i el trencament que proposa suggerir als votants ja ha tingut lloc sense esperar al resultat de la consulta?

Senyor president, no em vull allargar. Sàpiga que no cauré en la ingenuïtat de seguir-li el joc per anar a votar en l’improbable supòsit que l’1-O s’arribi a celebrar. No ho faré perquè allò que pretén convalidar és un frau i perquè l’esguerro polític que pugui sortir de les normes que els seus seguidors han aprovat en el Parlament constitueix una indignitat per a Catalunya i per als catalans. Li ho dic clarament, si aquest és el camí que vol seguir, jo renuncio des d’ara mateix a una eventual nacionalitat catalana, encara que només sigui per poder continuar anant pel món sense haver-me d’avergonyir del país que m’ha vist néixer i pel qual crec haver donat el millor de la meva vida.

Senyor president, permeti’m, per finalitzar, que li expressi el més ferm desig de veure fracassar estrepitosament el seu projecte, mentre aprofito l’avinentesa per a saludar-lo.

Atentament,

Girona, 11 de setembre de 2017

 

Manuel Ibarz Casadevall

Ex militant d’Unió Democràtica de Catalunya

Ex delegat territorial de la Generalitat de Catalunya

Ex senador, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de CiU

Ex diputat al Parlament de Catalunya

_____________

Traducción:

 

CARTA ABIERTA AL MUY HONORABLE PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

 Muy honorable señor,

Sé que esta carta debí remitírsela hace ya algún tiempo y siento no haberlo hecho cuando era hora, no sé si por falta de coraje o por creer que usted no osaría ir tan lejos con su obsesión. Sea como fuere lo hago ahora y espero que no sea demasiado tarde.

Verá, señor Presidente, en vista de los acontecimientos de las últimas semanas, me han pasado por la cabeza algunos de los episodios históricos de Cataluña que han marcado nuestro destino colectivo y han hecho que nuestra realidad actual no sea como usted y otros conciudadanos querrían. Para bien o para mal, nuestra historia ha estado marcada por momentos cruciales en los que, los que tenían la responsabilidad de gestionar los intereses de todos, se equivocaron. Y ya son demasiadas veces que tropezamos con la misma piedra.

Ahora, todo hace pensar que las experiencias anteriores no sirvieron para nada puesto que, en una maniobra absolutamente suicida, el Gobierno de la Generalidad que usted preside y la mayoría circunstancial del Parlamento de Cataluña que le apoya han decidido enfrentarse un vez más a España en un duelo disparatado en el que, debido a la desproporción de medios, la única salida previsible es una nueva derrota a sumar a las muchas que llevamos acumuladas contra el mismo adversario a lo largo de más de 600 años – el menos desde 1412 – salvo, claro está, que usted y las personas y entidades que lo apoyan reflexionen y desistan de una operación de la que todos los catalanes sólo podemos salir malparados, incluso en el improbable supuesto de que su plan tuviera éxito.

Señor Presidente, ¿qué le hace pensar que usted y los que lo apoyan son mejores que los que les han precedido en los intentos fallidos de desconectar Cataluña de España? ¿No se da cuenta del potencial autodestructivo de su proyecto? ¿Qué pretende, realmente? ¿Cree seriamente que con su inmolación política cambiará el curso de la historia?

¿Porque se empeña en destruir todo lo que hemos conseguido todos juntos desde la recuperación de la democracia y de las instituciones de autogobierno? ¿Qué le hemos hecho el conjunto de los catalanes, incluidos los que le siguen ciegamente en este viaje contra las rocas, para poner en riesgo el prestigio colectivo, el bienestar económico y la paz social que tanto nos han costado alcanzar? ¿Cree seriamente que su mandato le autoriza a dilapidar el patrimonio que nos pertenece a todos? ¿Qué beneficio piensa obtener de dividirnos, una vez más, en dos bandos?

Señor presidente, nos conocemos desde hace muchos años. Juntos, usted en Convergencia Democrática de Cataluña y yo en Unión Democrática de Cataluña, hemos compartido un mismo proyecto político y hemos participado de un ideario que, entre otras cosas, nos llevó a redactar un programa electoral para la ciudad de Girona, hacer una campaña electoral juntos y a vivir alguna otra aventura política. Más tarde, antes de discrepar abiertamente, la vida nos ha llevado por caminos distintos. Usted siguió haciendo política municipal hasta obtener la alcaldía de la ciudad y yo tuve la oportunidad de hacer política en el ámbito del Estado, ocupando el puesto de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de CiU en el Senado, desde el que tuve el honor de defender los valores que compartíamos y los intereses de nuestros conciudadanos.

Le recuerdo esto porque, sin haberme movido ni un milímetro de aquellos planteamientos, ahora sus compañeros me tachan de españolista, unionista, traidor, “botifler” [i] y no sé cuántas cosas más por el único motivo de no haberme adherido a la deriva que ha tomado su proyecto político. Pero no importa. El tiempo nos pondrá a cada uno en su sitio.

Usted, sin embargo, pasará a la historia como responsable principal de una catástrofe política y social perfectamente evitable. Dice que lo hace para cumplir el mandato de los electores, como si fuera el primer representante democrático de la historia ligado por un mandato imperativo. Con esta excusa pueril ha pilotado una semana parlamentaria ignominiosa en la que sus partidarios lo han roto todo, desde el marco constitucional al entramado institucional, en una operación incalificable que pone en cuestión la legitimidad de toda su acción de gobierno, el menos mientras el diccionario no deje de identificar lo que es legítimo con lo que es conforme a las leyes o al derecho.

Y por si no tuviera usted bastante, pretende seguir con la pantomima de un referéndum que tiene como única finalidad obtener una coartada de la gente de buena fe que caiga en la trampa de creer que su participación puede servir para algo, cuando la realidad pone en evidencia que la rotura con España ya se produjo la semana pasada cuando usted y sus partidarios decidieron el futuro político de Cataluña, triturando la legalidad democrática que nos habíamos otorgado y dinamitando las instituciones de las que nos habíamos dotado a lo largo de cuarenta años. ¿Qué sentido puede tener ir a votar el 1-O si la pregunta que quiere formular ya ha tenido respuesta y la rotura que propone sugerir a los votantes ya ha tenido lugar sin esperar al resultado de la consulta?

Señor presidente, no me quiero alargar. Sepa que no voy a caer en la ingenuidad de seguirle el juego para ir a votar en el improbable supuesto de que el 1-O se llegue a celebrar. No lo haré porque lo que pretende convalidar es un fraude y porqué el engendro político que pueda salir de las normas que sus seguidores han aprobado en el Parlamento constituye una indignidad para Cataluña y para los catalanes. Se lo digo claramente, si este es el camino que quiere seguir, yo renuncio desde ahora mismo a una eventual nacionalidad catalana, aunque sólo sea para poder continuar yendo por el mundo sin tenerme que avergonzar del país que me ha visto nacer y por el que creo haber dado lo mejor de mi vida.

Señor presidente, permítame, para finalizar, que le exprese el más firme deseo de ver fracasar estrepitosamente su proyecto, mientras aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,

Girona, 11 de septiembre de 2017

Manuel Ibarz Casadevall

Ex militante de Unió Democrática de Cataluña

Ex delegado territorial de la Generalitat de Cataluña

Ex senador, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de CiU

Ex diputado en el Parlamento de Cataluña

 

[i] En la guerra de sucesión recibieron el nombre de “botiflers” los partidarios de Felipe V, en contraposición a los “buenos” que eran los partidarios del Archiduque Carlos. En la actualidad se usa con un marcado carácter despectivo como sinónimo de traidor.

Anuncios

5 comentarios sobre “CARTA OBERTA AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s